Watykańska organizacja humanitarna w zarządzie organizacji promującej antykoncepcję!

Aktualizacja: 2018-03-23 1:08 pm

Zarządzana przez Watykan konfederacja katolickich agencji pomocy i rozwoju Caritas Internationalis zasiada w zarządzie Projektu Sphere, którego głównym celem jest promowanie standardowego podręcznika mocno lansującego stosowanie antykoncepcji, w tym tak zwanych „awaryjnych” środków dla ofiar gwałtu.

Projekt Sphere stwierdza, że jest to inicjatywa społeczna, która jednoczy szerokie spektrum agencji humanitarnych wokół wspólnego celu – poprawy jakości pomocy humanitarnej i odpowiedzialności uczestników akcji humanitarnych przed swoimi wyborcami, darczyńcami i poszkodowaną ludnością. Podręcznik Sphere, Karta Praw Humanitarnych oraz Standardy Reagowania na Katastrofy, to jeden z najbardziej znanych i uznanych na całym świecie zestawów wspólnych zasad oraz powszechnych kryteriów minimum w dziedzinie reagowania dla ratowaniu życia.

Caritas Internationalis, wymieniony wśród znanych proaborcyjnych i proantykoncepcyjnych agencji (np. CARE; InterAction, International Medical Corps, Oxfam, Plan International, Save the Children oraz World Vision) jest członkiem zarządu Projekt Sphere.

W roku 1997 grupka międzynarodowych agencji pomocy i rozwoju, w tym Caritas Internationalis, stworzyły zestaw standardów minimum w głównych obszarach pomocy humanitarnej. Podstawowym rezultatem projektu była publikacja podręcznika Karta Praw Humanitarnych oraz Standardy Reagowania na Katastrofy. Od najwcześniejszych wznowień tego podręcznika, zawsze promował on używanie środków antykoncepcyjnych i prezerwatyw. Chociaż w każdym wydaniu znajduje się uwaga informująca, że Caritas Internationalis i jej organizacje członkowskie nie wspierają tych działów podręcznika, które promują antykoncepcję, to sam fakt, że Caritas promuje ten podręcznik i wciąż zasiada w gronie zarządzającym Projektu Sphere, sprawia, że uwaga ta brzmi całkowicie nieszczerze.

Na stronie 40 wydania Podręcznika z roku 2004 w dziale „Wskazówki” czytamy:

„Pracownicy i partnerzy działający w terenie powinni wiedzieć, w jaki sposób pokierować kobietami, mężczyznami i dziećmi, którzy szukają zadośćuczynienia z powodu naruszania praw człowieka, oraz powinni znać procedury udzielania skierowań ofiarom gwałtu i przemocy seksualnej do opieki psychologicznej, medycznej lub antykoncepcyjnej”.

Na stronie 283 wyraźnie zostaje powiedziane, że dostęp do prezerwatyw oraz nauka stosowania prezerwatyw to „rzeczy niezbędne” w niesieniu pomocy ofiarom katastrof.

W roku 2011 Podręcznik Projektu Sphere został poddany rewizji, zwiększając swą objętość z 344 stron do 402. W tej korekcie uczestniczyły trzy ważne katolickie organizacje świadczące pomoc: Caritas Internationalis, Catholic Relief Services oraz Jesuit Refugee Serivce. Kilka stron tego podręcznika instruuje użytkownika, jak zagwarantować dostęp do… antykoncepcji i prezerwatyw. Na przykład na stronie 325, w paragrafie 2.3, zatytułowanym „Podstawowe usługi zdrowotne – zdrowie seksualne i reprodukcyjne”, podręcznik stwierdza:

„Wszystkie osoby indywidualne, w tym te, które żyją na obszarach dotkniętych klęską, mają prawo do zdrowia reprodukcyjnego. Aby skorzystać z tego prawa, dotknięta klęską ludność musi mieć dostęp do wyczerpujących informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego oraz usług, aby podejmować dobrowolne i przemyślane decyzje”.

Następne trzy strony dostarczają szczegółów, z czym to się wiąże. Strona 326 nie tylko stwierdza, że antykoncepcja powinna być łatwo dostępna, ale że „wszechstronne usługi dotyczące zdrowia reprodukcyjnego” (które obejmują antykoncepcję) powinny być „zintegrowane” z podstawą opieką zdrowotną:

„ – Należy zagwarantować powszechną dostępność metod antykoncepcyjnych, by zaspokoić zapotrzebowanie (zob. wskazówki 2).

 –Należy zaplanować jak najszybsze wprowadzenie wszechstronnych usług dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, zintegrowanych z podstawową opieką zdrowotną (zob. wskazówki 1)”.

Na stronie 327 wyraźnie wzywa się do zaopatrzenia ofiar przemocy seksualnej w awaryjną antykoncepcję poronną:

„Przemoc seksualna: Wszyscy uczestniczący w pomocy ofiarom katastrofy muszą być świadomi ryzyka przemocy seksualnej, w tym wykorzystywania seksualnego i molestowania ze strony świadczących pomoc humanitarną, i muszą dziać na rzecz zapobiegania jej i odpowiedniego reagowania. Zebrane informacje dotyczące zgłoszonych incydentów należy bezpiecznie i w sposób etyczny opracować i podzielić się nimi, aby zapewnić świadome działania zapobiegawcze i stosowną reakcję. Środki pomocy ofiarom muszą być dostępne we wszystkich ośrodkach podstawowej pomocy zdrowotnej oraz obejmować wykwalifikowany zespół w celu zapewnienia klinicznego kierownictwa, które obejmuje antykoncepcję awaryjną, profilaktykę poekspozycyjną, aby zapobiec HIV, przypuszczalne leczenie przenoszonych drogą płciową infekcji (STis), opatrywanie ran, zapobieganie tężcowi i zapobieganie zapaleniu wątroby typu B. Zastosowanie antykoncepcji awaryjnej jest osobistym wyborem, którego mogą jedynie dokonać same kobiety. Kobietom należy udzielić bezstronnego doradztwa”.

A na stronie 328, w dziale zatytułowanym „Podstawowe usługi zdrowotne – standardy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 2: HIV i AIDS” podręcznik ustala „minimalny zestaw” usług i produktów w czasie katastrof. W tym zestawie zostały uwzględnione „męskie i żeńskie prezerwatywy” oraz „środki antykoncepcyjne”:

„ – Należy ustanowić dostęp do dobrej jakości darmowych męskich i żeńskich prezerwatyw, w tym informacji o właściwym stosowaniu prezerwatyw.

– Należy zagwarantować zapobieganie przenoszenia HIV z matki na dziecko poprzez zagwarantowanie dostępu do środków antykoncepcyjnych, czystych i bezpiecznych porodów dzieci (w tym nadzwyczajnej opieki położniczej) oraz zaopatrzenia w leki anty-retrowirusowe (zob. wskazówki 4)”.

Tak jak w poprzednich wydaniach jedna strona zawiera przypis, sprowadzający się do pustego gestu, mówiący, że „Caritas Internationalis oraz jego członkowie nie promują używania czy dystrybucji jakichkolwiek form sztucznej kontroli urodzin”.

W roku 2012 dwóch członków Caritas Internationalis (Trocaire oraz Catholic Relief Services) sfinansowało warsztaty „trener trenerów” („trainer of trainers”), których celem było udzielenie trenerom Sphere aktualnych informacji o wydaniu z roku 2011. Na zdjęciu z okładki raportu CRS o tych warsztatach można wyraźnie zobaczyć baner CRS, baner Torcaire oraz zastęp trenerów trzymających wydanie Podręcznika z roku 2011.

Oprócz sesji z roku 2012, w roku 2014 CRS i kilka innych organizacji dodały elektroniczny kurs na temat podręcznika Sphere do swojej oferty kształcenia (The Sphere Handbook in Action e-learning course). Ten kurs ma na celu wzmocnienie skutecznego zastosowania podręcznika Sphere. Moduły szkoleniowe CRS nie zawierają żadnej promocji antykoncepcji, ale swoją sesją szkoleniową z roku 2012 CRS pomaga w promowaniu podręcznika, który zawiera szczególnie niemoralne treści.

Obecnie CRS współpracuje z kilkoma innym organizacjami nad rewizją podręcznika Sphere dla wydania w roku 2018.

Zaangażowanie się Catholic Relief Services, jako członka Caritas Internationalis, w produkcję i promowanie podręcznika Projektu Sphere nie jest zaskakujące. W kwietni 2011 Caritas Internationalis było współgospodarzem promocji wydania Podręcznika Projektu Sphere z tego roku w różnych lokalizacjach dookoła świata. Trzy miesiące później Alistair Dutton, kierownik pomocy humanitarnej Caritas, udzielił wywiadu na temat zaangażowania Caritas w Projekt Sphere. Dutton powiedział: Caritas był członkiem założycielem Projektu Sphere i zawsze był członkiem zarządu Sphere. Caritas pomógł opracować pierwotne standardy i angażuje się w każdą rewizję tych standardów. Podręcznik Sphere jest dokumentem normatywnym dla wszystkich organizacji członkowskich konfederacji Caritas, a my, w Caritas Internationalis, nalegamy na stosowanie tych standardów przez wszystkich członków Caritas.

W przypadku nowego podręcznika Sphere naszym kolejnym wyzwaniem będzie zapewnienie ludziom we wszystkich członkowskich organizacjach Caritas przeszkolenia i wiedzy na temat nowych standardów.

Jest to jeszcze jeden powód, dla którego tak istotne jest, aby katolickie agencje pomocy i rozwoju wyplątały się z organizacji świeckich, które włączają antykoncepcję i aborcję do swojej pracy. W przypadku takim jak ten nie wystarczy, że agencje katolickie stwierdzą w przypisie, że nie angażują się w promocję i dystrybucję antykoncepcji, kiedy nie tylko miały udział w tworzeniu podręcznika promującego takie rzeczy, ale są także zaangażowane w promocję samego podręcznika. Jeśli Caritas Internationalis, Catholic Relief Services oraz inne katolickie organizacje pomocowe chcą naprawdę ponownie zyskać zaufanie i wsparcie uczęszczających do kościoła katolików, to będą musiały podjąć pewne trudne decyzje, począwszy od zakończenia związków z nieprzyjaciółmi Chrystusa, dzieci i dusz.

Michael Hichborn

Źródło: lepantoinstitute.org

Tłum.: Jan J. Franczak

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=100604 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]